O nama


Datum objave:3.4.2009.
Stručni tim

Upoznajte članove stručnoga tima!

Kabineti -  uredi pedagoga, zdravstvenog voditelja, ed.rehabilitatora i logopeda nalaze se u jedinici Maslačak.


PEDAGOG – Ana Vukas, dipl. pedagog i dipl. sociolog

 

Stručni suradnik pedagog u vrtiću radi s djecom, roditeljima i odgojiteljima.

Rad s djecom: prikuplja podatke o djetetu, prati i procjenjuje aktualne potrebe, utječe na optimalno korištenje životnih situacija i događaja, koordinira radom stručnog tima, prati rad s djecom s posebnim potrebama, brine se o kvalitetnom zadovoljavanju dječjih prava i potreba, organizira kulturne i druge manifestacije te radi na povezivanju obiteljskog i vrtićnog okruženja.

Rad s roditeljima: pri upisu u vrtić pomaže roditeljima pri upoznavanju i odabiru programa, prikuplja dokumentaciju o djetetu, brine o adekvatnoj pripremi djeteta i roditelja za polazak u jaslice/vrtić, pruža pomoć i podršku u odgajanju (savjetodavni rad), organizira i vodi radionice i tematske roditeljske sastanke, uključuje roditelje u programske sadržaje vrtića.

Rad s odgojiteljima: sudjeluje u planiranju i provedbi odgojno-obrazovnog procesa, procjenjuje i brine se o kvaliteti zadovoljavanja razvojnih potreba djeteta, unapređuje praksu uvođenjem suvremenih oblika i koncepcija rada, utječe na poboljšanje postojećih uvjeta za boravak djece u vrtiću, potiče jačanje stručnih kompetencija odgojitelja, podržava i motivira na stalno usavršavanje, potiče timski rad i uključivanje vrtića u opći društevni kontekst, vodi brigu o interakcijama na relaciji odgojitelj-dijete-roditelj. 

 

 

LOGOPED - Ivona Jozić, mag. logoped

 

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem te terapijom govorno-jezičnih teškoća. Logoped u vrtiću brine o djeci koja imaju: poremećaj izgovora glasova, poremećaj govorne tečnosti (npr. mucanje, brzopletost), usporen govorno-jezični razvoj i/ili posebne jezične teškoće, poremećaj glasa, poremećaj govora i jezika u djece s posebnim potrebama kao što su djeca sa sniženim kognitivnim sposobnostima, s poremećajima pažnje i hiperaktivnošću, s cerebralnom paralizom i kroničnim bolestima i poremećajima komunikacije. Logoped surađuje s odgojiteljima i roditeljima djece koje su uključene u terapiju te sa svim odgojiteljima i roditeljima u cilju senzibiliziranja za govorno-jezičnu problematiku te potrebe djece s posebnim potrebama.  

U našem vrtiću logoped radi individualno s djecom u logopedskom kabinetu. Jednom godišnje, u listopadu, logoped dolazi u svaku grupu u vrtiću te identificira djecu kojoj je potrebna logopedska pomoć.

  

EDUKACIJSKI REHABILITATOR - Andrea Tomašević, mag.rehab.educ.

Stručni suradnik eduk.rehabilitacije radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece. Utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje. Kroz individualan rad u defektološkom kabinetu, ovisno o teškoći, radi na poticanju razvojnih potreba  djeteta. Stvara uvjete za uključivanje djece u redovite programe dječjeg vrtića. U suradnji s odgojiteljima, stručnim timom (i roditeljima) utvrđuju najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuje u svome radu. Surađuje s zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece. Prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu.

ZDRAVSTVENA VODITELJICA – Anka Bandić, vms

 

Medicinska sestra je osoba koja djelatnike vrtića (odgojitelje, kuharice, spremačice) te roditelje i djecu senzibilizira, upućuje i usmjeruje na provođenje preventivnih mjera zdravstvene zaštite i programa za čuvanje i unapređivanje zdravlja. Skrbi o optimalnim higijensko-zdravstvenim uvjetima za rast i razvoj djece u vrtiću. Potiče zdrave stilove života i zdravstvene programe kao: izlete, šetnje, boravak na zraku, u prirodi. Kontinuirano prati zdravstveni status djece. Kreira jelovnik. Vodi zdravstvenu edukaciju djece, odgojitelja i ostalih zaposlenih.  


 

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019