Javna dokumentacija


Datum objave:10.1.2019.
Zakoni i propisi
Temeljem čl. 10. st.1 Zakona o pravu na pristup informacijama(NN25/13,85/15) DV Bili cvitak objavljuje zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada:
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13)
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
Zakon o radu ("Narodne novine" broj 93/14, 127/17)
Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/97, 29/97, 49/99 i 35/08)
Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14, 118/14 i 154/14)
Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10)
Zakon o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 61/11 i 16/12)
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru ("Narodne novine" broj 73/97)
•  Obiteljski zakon ("Narodne novine" broj 103/15)
•  Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
•  Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" broj 103/03, 118/06, 41/08, 130711 i 106/12)
•  Zakon  o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15)
•  Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 139/10 i  19/14)
•  Zakon o volonterstvu ("Narodne novine" broj  58/07 i 22/13)
•  Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14)
•  Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj  Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 33/92, 57/92- Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94., 76/94, 108/95, 108/96 – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 82/01, 94/01 - Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03 i 148/13)
•  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj  157/13 i 152/14)
•  Strateški dokumenti:
•  Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ("Narodne novine" broj 5/15)
     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019