Natječaj pedagog

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak na temelju odluke donesene na 01. sjednici, dana  05. studenoga  2021.g raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Stručni suradnik – pedagog/pripravnik na određeno puno radno vrijeme od godine dana – jedan (1) izvršitelj/ica (m/ž)

zapošljavanje pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

UVJETI: Prema čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07  i 94/13),  i čl.2. Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bili cvitak Sinj, , a sve sukladno propisanim uvjetima mjere: „ Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“

1.VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij – magistar/tra pedagogije, dipl. pedagog,

 1. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova,
 2. da osoba nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 3. da je osoba prijavljena na HZZ u trenutku provedbe natječaja
 4. da nema više od 6 mjeseci u struci

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik):

–     životopis,

–      dokaz o državljanstvu,

 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25.st.2.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od  30 dana  od dana objave natječaja (potvrda o nekažnjavanju),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u čl.25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 30 dana od dana objave natječaja (potvrda o nekažnjavanju),
 • vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 • potvrdu HZZ-a iz evidencije nezaposlenih osoba

 

Kandidat koji je stekao inozemnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji iz čl.102. i čl.103.(NN121/17) https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje se pozivaju na prednost iz čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz stavka 1. čl.49. navedenog Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13,152/14)  uz prijavu na natječaj dužne su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja privolu opozvati pismenim putem na adresu vrtića.

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se osobno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja ( 08. studenoga 2021.g – 16. studenoga 2021.) na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića,   na adresu: Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3,  21230 Sinj  s naznakom: ” Za Natječaj – stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva-pedagog“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web-a u roku od 8 dana od dana izbora.

KLASA:601-01/21- 02/ 146

UR.BROJ:2175-09-21-01-1

Sinj, 08. studenoga 2021.g

                                                                                                    

 Predsjednik/ca upravnog vijeća:

______________________________

 

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.