Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj Žankova glavica 3, 21230 Sinj Klasa: 112-01/21-01/191 Ur.broj:2175-09-21-01-1 Sinj, 29. prosinca 2021.g Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93,29/97,47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj, Upravno […]

Natječaj za Projektnog koordinatora

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj Žankova glavica 3, 21230 Sinj Klasa: 112-01/21-01/180 Ur.broj:2175-09-21-01-2 Sinj, 23. prosinca 2021.g Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),  čl.22.a Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bili cvitak Sinj i članka 50. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića […]

Radionice kulturnih aktivnosti i volontiranja

Održane početne radionice kulturnih aktivnosti i volontiranja Predavač Ištvan Kerekeš  održao je uvodnu radionicu kulturnih aktivnosti gdje su se sudionici mogli upoznati sa samim pojmom i karakteristikama kulturnih aktivnosti. Obzirom da kulturne aktivnosti predstavljaju događaji ili sastanci koje organizira određeno društvo, gospodin Ištvan je posebno naglasio veze između članova iste zajednice odnosno određenog društva koje […]

Semafor

EDUKACIJA ZA GERONTODOMAĆICE I NJEGOVATELJICE Održane su uvodne radionice/edukacije za gerontodomaćice i njegovateljice. Program osposobljavanja za gerontodomaćice  traje  160 sati. Podijeljen je na  teorijski  dio u trajanju od 65 sati i na vježbe u trajanju od 14 sati. Teorijski dio  se izvodi u učionicama ustanove  Centra za obrazovanje odraslih SEMAFOR. Program osposobljavanja za njegovateljice traje […]

Sportske radionice

Održana prva sportska radionica U Muzeju Cetinske krajine održana je prva radionica na temu “Sport i pravilna prehrana” od strane Suvremenog učilišta u Splitu. Predavač Antonio Požgaj obradio je spomenutu temu s posebnim osvrtom na problematiku dijabetesa te prevencije istog kroz sportske aktivnosti i pravilnu prehranu. Izložio je benefite pravilne prehrane po pitanju tjelesne aktivnosti […]

‘Zajedno za djecu Sinja’

U sklopu provedbe projekta „Zajedno za djecu Sinja“ kodnog broja UP.02.1.1.12.0005 krenula je provedba radionica socijalnih usluga/aktivnosti centra za savjetovanje i podršku i edukacije za nezaposlene osobe. Potpisani su ugovori sa edukatorima za sljedeće radionice i edukacije: Grupa 1. Radionice o volontiranju Grupa 2. Radionice kulturnih aktivnosti Grupa 7. Radionice suhozida Grupa 8. Klesarske radionice […]

Natječaj odgojitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak na  temelju odluke donesene na 43. sjednici, dana 04. listopada 2021.g raspisuje: NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece – pripravnik/ica Radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece na određeno […]

Protokol postupanja u slučaju potresa

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ ŽANKOVA GLAVICA 3, 21230 SINJ KLASA: 601-01/21-01/2 URBROJ: 2175-09/21-01/1 U SINJU,21. siječnja  2021. PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU POTRESA PRIPREMNE PREVENTIVNE RADNJE ZA KOJE SU ODGOVORNI DJELATNICI DJEČJEG VRTIĆA redovite godišnje vježbe na razini cijelog vrtića UVIJEK znati koje izlaze koristimo prema evakuacijskom planu/nacrtu, gdje stoje ključevi, gdje je zborno mjesto, […]

Natječaj pedagog

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak na temelju odluke donesene na 01. sjednici, dana  05. studenoga  2021.g raspisuje: NATJEČAJ za radno mjesto Stručni suradnik – pedagog/pripravnik na određeno puno radno vrijeme od godine dana […]