Protokol postupanja u slučaju potresa

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ ŽANKOVA GLAVICA 3, 21230 SINJ KLASA: 601-01/21-01/2 URBROJ: 2175-09/21-01/1 U SINJU,21. siječnja  2021. PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU POTRESA PRIPREMNE PREVENTIVNE RADNJE ZA KOJE SU ODGOVORNI DJELATNICI DJEČJEG VRTIĆA redovite godišnje vježbe na razini cijelog vrtića UVIJEK znati koje izlaze koristimo prema evakuacijskom planu/nacrtu, gdje stoje ključevi, gdje je zborno mjesto, […]