Javni poziv za naknadni upis djece u područni vrtić Vrilo

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ
Žankova glavica 3, 21 230 SINJ
KLASA: 601-02/23-01/2
UR.BROJ: 2181-8-09-23-09-4
Sinj, 9. siječnja 2023. g.

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Odluke Upravnog vijeća od 3. siječnja 2023. i čl.4 Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja, Dječji
vrtić Bili cvitak Sinj objavljuje:

Javni poziv za naknadni upis djece u Dječji vrtić Bili cvitak Sinj u područni vrtić Vrilo-

Obrovac Sinjski za 2022./2023. pedagošku godinu

I. Upisi se provode za vrtićke programe područnog vrtića Vrilo-Obrovac Sinjski.
Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada Sinja. U vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31. kolovoza 2022.g. navršilo 3 (tri) godine života.

II. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od:
– 9. siječnja 2023. g. (ponedjeljak) do 13. siječnja 2023. g. (petak)
– ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09:00 do 14:00 i utorkom i četvrtkom od 09:00 do 18:00 sati
– na adresi Žankova glavica 3 u prostorijama Uprave vrtića.

III. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija
1. Prijava za upis djeteta za 2022./2023. pedagošku godinu – obrasci dostupni u vrtiću i na web stranici
2. Upitnik za roditelje – obrasci dostupni u vrtiću i na web stranici
3. Preslika rodnog lista za dijete, te za ostalu maloljetnu djecu u obitelji
4. Uvjerenje o prebivalištu roditelja iz MUP-a ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja
5. Potvrda o zaposlenosti roditelja – elektronski zapis o radno-pravnom statusu s HZMO za oba roditelja
6. Potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i procijepljenosti predškolskog djeteta prije upisa u vrtić

b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja)

1. za dijete žrtava i invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI
2. za dijete iz obitelji s troje ili više djece: preslike rodnih listova za svu djecu
3. za djecu s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb /Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju
4. za djecu samohranih zaposlenih roditelja: potvrda o zaposlenosti (HZMO) i smrtni list za drugog roditelja, rodni list, potvrda o nestanku
5. za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
6. za djecu u udomiteljskim obiteljima: sudska odluka ili rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
7. za djecu u godini prije polaska u školu: rodni list
8. za djecu roditelja koji primaju doplatak za djecu: preslika rješenja o priznavanju prava na doplatak
9. za djecu kojoj su oba roditelja redovni studenti: potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta

Odluke Komisije za upis djece objavit će se javno na oglasnim pločama svih vrtićkih jedinica te na službenoj web stranici Vrtića i to kao zbirne liste do 1. veljače 2023. zajedno sa popisom djece koja nisu primljena. Za objavu rezultata upisa djece u programe predškolskog odgoja koristit će se posebne šifrirane lozinke koje će biti dodijeljene svim podnositeljima zahtjeva.

IV. Prava sudionika u postupku upisa
Na odluku Komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Žalbe se zaprimaju u tajništvu vrtića DV Bili cvitak, Žankova glavica 3, Sinj. Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora s Dječjim vrtićom u prostorijama Uprave vrtića na adresi Žankova glavica 3, a o terminu potpisivanja ugovora bit će naknadno obaviješteni.

Ravnateljica:
Mirjana Pavić, prof.

 

DOKUMENT
PRIJAVA ZA UPIS
UPITNIK ZA RODITELJE

REZULTATI UPISA

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.