Natječaj odgojitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak na  temelju odluke donesene na 43. sjednici, dana 04. listopada 2021.g raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece – pripravnik/ica

  1. Radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece na određeno puno radno vrijeme   – 2 izvršitelj/ica (m/ž) – dok traje pripravnički staž (1 godinu)

UVJETI: Prema čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN10/97,107/07,94/13) i čl.2.Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN133/97)

  1. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja,
  2. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova,

3.da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik):.

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)- ne starija od 30 dana
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)- ne starija od 30 dana
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz  domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze iz čl.103. koji se mogu naći na poveznici (NN121/17) https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13,152/14)  uz prijavu na natječaj dužne su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom na temelju kojeg se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat može priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja  privolu opozvati pismenim putem na adresu vrtića.

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se osobno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave  natječaja 04. listopada 2021.g. – do 12. listopada 2021.g

Natječaj je objavljen na oglasnim pločama i web stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnim pločama dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj dana 04. listopada 2021.g. Prijave se podnose  na adresu: Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3 , 21230 Sinj  s naznakom: “Natječaj za odgojitelja -pripravnika“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

  Klasa: 601-01/21-01/117

  Ur.broj:2175-09-21-01-1

  Sinj,  04. listopada  2021.  g                                                                                            

 

Predsjednica upravnog vijeća:

Sandra Kovač Levantin

__________________________

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.