Natječaj za Projektnog koordinatora

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

Žankova glavica 3, 21230 Sinj

Klasa: 112-01/21-01/180

Ur.broj:2175-09-21-01-2

Sinj, 23. prosinca 2021.g

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),  čl.22.a Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bili cvitak Sinj i članka 50. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak na  temelju Odluke donesene na 4. sjednici, dana  23. prosinca 2021.g raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto:

 1. Projektni koordinator/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 h tjedno)

 – 2 izvršitelj/ica (m/ž)

za vrijeme trajanja realizacije projekta „Zajedno za djecu Sinja“ iz ESF: broj poziva UP.02.1.1.12 pod nazivom „ Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih anglomeracija“, do 18. ožujka 2023.g

UVJETI:   

 1. VSS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij ili poslijediplomski specijalistički studij
 2. jedna godina radnog iskustva na provedbi projekata financiranih sredstvima EU (poželjno sudjelovanje na provedbi projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda)
 3. znanje engleskog jezika
 4. poznavanje rada na računalu
 5. da nije pravomoćno osuđivan/a za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

PRILOZI: Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku koja  ne treba biti ovjerena, a nakon izbora kandidat će predočiti izvornik):.

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)- ne starija od 30 dana od objave natječaja
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)- ne starija od 30 dana od objave natječaja
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 • dokazi o radnom iskustvu na provedbi projekta financiranog sredstvima EU

 

Projektni koordinator bit će zadužen za koordinaciju provedbe projekta unutar institucije, s posredničkim i ugovornim tijelom, s projektnim partnerima, za prikupljanje i organizaciju sve potrebne dokumentacije za pravdanje troškova nastalih u sklopu projekta, za izradu izvještaja, zahtjeva za nadoknadom sredstava, za izradu završnog izvještaja projekta, koordinaciju i praćenje provedbe projektnih aktivnosti, sudjelovanje u izradi projektnih zadataka za provedbu javne nabave sukladno projektnoj prijavi, za osiguranje poštivanja pravila vidljivosti projekta, za sudjelovanje na radionicama, obavljanje  drugih poslova koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama a potrebni su za odgovorno i kvalitetno provođenje projekta.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102.  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21),  čl.48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata( NN33/92,77/92,27/93,58/93, 2/94,76/94, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,98/19), čl.47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN84/21)  i  čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN157/13, 152/14,39/18 i 32/20) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21),  je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.,

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom   podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave  natječaja 23. prosinca 2021. do 31. prosinca 2021.g na oglasnim pločama i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnim pločama dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj

Prijave se podnose  na adresu: Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3 ,21230 Sinj  s naznakom: “Natječaj za projektnog koordinatora na određeno  nepuno radno vrijeme- 2 izvršitelja“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora putem web stranice www.bilicvitak.hr.

Predsjednica upravnog vijeća:

Sandra Kovač Levantin

 

Dokument

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.