Obavijest o upisu 2022 – 2023

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ
Žankova glavica 3, 21 230 SINJ
KLASA: 601-08/22-01/59
UR.BROJ: 2181-8-09-22-02-1
Sinj, 3. svibnja 2022.g

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), Odluke Upravnog vijeća od 02. svibnja 2022. i čl.4 Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja, Dječji vrtić Bili cvitak Sinj objavljuje:

O B A V I J E S T
o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica
Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj
za pedagošku godinu 2022./2023.

I. Upisi se provode za sve jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj (Sinj, Brnaze, Glavice, Turjaci).

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada Sinja. U jasličke programe Vrtića može se upisati dijete koje je do 31. kolovoza 2022.g navršilo 1 (jednu) godinu života, u vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31. kolovoza 2022.g navršilo 3 (tri) godine života.

II. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od :
⦁ 4. svibnja 2022.g (srijeda) do 18. svibnja 2022. (srijeda)
⦁ svakim radnim danom u vremenu od 09.00 – 14.00 sati i četvrtkom od 13.00 – 18.00 sati
⦁ na adresi DV Maslačak, K. Branimira 3, 21230 Sinj u prostorijama stručnog tima. Poželjno je na upis doći s djetetom.

III. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija
1. Zahtjev za upis djeteta za 2022./2023. pedagošku godinu – obrasci dostupni u vrtiću i na web stranici
2. Upitnik za roditelje – obrasci dostupni u vrtiću i na web stranici
3. Preslika rodnog lista za dijete, te za ostalu maloljetnu djecu u obitelji
4. Uvjerenje o prebivalištu roditelja iz MUP-a ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja
5. Potvrda o zaposlenosti roditelja – elektronski zapis o radno-pravnom statusu s HZMO za oba roditelja
6. Potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i procijepljenosti predškolskog djeteta prije upisa u vrtić

b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja)

1. za dijete žrtava i invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI
2. za dijete iz obitelji s troje ili više djece: preslike rodnih listova za svu djecu
3. za djecu s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb /Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju
4. za djecu samohranih zaposlenih roditelja: potvrda o zaposlenosti (HZMO) i smrtni list za drugog roditelja, rodni list, potvrda o nestanku
5. za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
6. za djecu u udomiteljskim obiteljima: sudska odluka ili rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
7. za djecu u godini prije polaska u školu: rodni list
8. za djecu roditelja koji primaju doplatak za djecu: preslika rješenja o priznavanju prava na doplatak
9. za djecu kojoj su oba roditelja redovni studenti: potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta

Odluke Komisije za upis djece objavit će se javno na oglasnim pločama svih vrtićkih jedinica te na službenoj web stranici vrtića i to kao zbirne liste tijekom lipnja 2022. g. zajedno sa popisom djece koja nisu primljena. Za objavu rezultata upisa djece u programe predškolskog odgoja koristiti će se posebne Šifrirane lozinke koje će biti dodijeljene svim podnositeljima zahtjeva.

IV. Prava sudionika u postupku upisa

Na odluku Komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Žalbe se zaprimaju u tajništvu vrtića DV Bili cvitak , Žankova glavica 3, Sinj.
Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora s Dječjim vrtićem od 16. kolovoza 2022. do 31. kolovoza 2022. u prostorijama uprave vrtića na adresi Žankova glavica 3.

Ravnateljica:
v.r. Mirjana Pavić, prof.

Prijava za upis

Upitnik za roditelje

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.