Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj za pedagošku godinu 2023./2024.

I. Upisi se provode za sve jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj (Sinj, Brnaze, Glavice, Turjaci, Obrovac Sinjski).

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište ili boravište na području Grada Sinja. U jasličke programe Vrtića može se upisati dijete koje do 31. kolovoza 2023.g navršava 1 (jednu) godinu života, u vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31. kolovoza 2023.g navršava 3 (tri) godine života.

II. Prijave za upis djece zaprimaju se od :

– 15. svibnja 2023.g (ponedjeljak) do 31. svibnja 2023.g (srijeda)
– svakim radnim danom u vremenu od 09.00 – 12.00 sati i od 15.00 – 18.00 sati
– na adresi DV Maslačak, K. Branimira 3, 21230 Sinj u prostorijama stručnog tima.
– Obavezno je na upis doći s djetetom.

III. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija
1. Prijavu za upis djeteta za 2023./2024. pedagošku godinu – obrasci dostupni u vrtiću i na web stranici
2. Upitnik za roditelje – obrasci dostupni u vrtiću i na web stranici
3. Preslika rodnog lista za dijete, te za ostalu maloljetnu djecu u obitelji
4. Uvjerenje o prebivalištu (ili boravištu) roditelja iz MUP-a ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja
5. Potvrda o zaposlenosti roditelja – elektronski zapis o radno-pravnom statusu s HZMO za oba roditelja
6. Potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i procijepljenosti predškolskog djeteta prije upisa u vrtić

b) Prilikom podnošenja Prijave za upis roditelj je dužan priložiti dokumentaciju i dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
Za dijete:
– preslika rodnog lista
– potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne starije od dva mjeseca od dana podnošenja Prijave
– dokaz o prebivalištu ili boravištu

Za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata:
– rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata roditelja

Za dijete zaposlenih roditelja
– potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)
– za roditelje zaposlene u inozemstvu ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu

Za dijete samohranog roditelja:

– smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrdu o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam uzdržava dijete

Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)
– presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

Za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni učenici/studenti:
– potvrda škole ili fakulteta o statusu redovnog učenika/studenta (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)

Za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece:
– rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu

Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:
– rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb

Za dijete roditelja s invaliditetom
– potvrda da je roditelj upisan u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Za dijete korisnika doplatka za djecu:
– rješenje ili potvrdu/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu

Za dijete s teškoćama:
– nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja

Za dijete stranog državljanina:
– dokaz nadležnog tijela o statusu djeteta

IV. Odluka Povjerenstva za upis djece objavit će se javno na oglasnim pločama svih vrtićkih jedinica te na službenoj web stranici vrtića i to kao zbirne liste tijekom najkasnije do 1. srpnja 2023.g zajedno sa popisom djece koja nisu primljena. Za objavu rezultata upisa djece u programe predškolskog odgoja koristiti će se posebne Šifrirane lozinke koje će biti dodijeljene svim podnositeljima zahtjeva.

V. Prava sudionika u postupku upisa

Na odluku Povjerenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo na prigovor, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Prigovori se zaprimaju u tajništvu vrtića DV Bili cvitak , Žankova glavica 3, Sinj.
Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora s Dječjim vrtićem od 16.kolovoza 2023.g do 31. kolovoza 2023.g u prostorijama uprave vrtića na adresi Žankova glavica 3.

DOKUMENT

PRIJAVA ZA VRTIĆ

UPITNIK ZA RODITELJE

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.