Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj

Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj

 

 1. Upisi se provode za sve jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj (Sinj, Brnaze, Glavice, Turjaci, Obrovac Sinjski).

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište ili boravište na području Grada Sinja. U jasličke programe Vrtića može se upisati dijete koje do 31. kolovoza 2024.g navršava 1 (jednu) godinu života, u vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31. kolovoza 2024.g navršava 3 (tri) godine života.

2. Prijave za upis djece zaprimaju se od :

 • 22. travnja 2024. g. (ponedjeljak) do 6. svibnja 2024.g. (ponedjeljak)
 • Svakim radnim danom u vremenu od 09.00 – 12.00 sati i od 15.00 – 18.00 sati
 • Na adresi DV Maslačak, K. Branimira 3, 21230 Sinj u prostorijama stručnog tima.
 • Obavezno je na upis doći s djetetom.
 • Obavezno je pripremiti zasebnu dokumentaciju za svako pojedino dijete (odnosi se na upis braće i sestara)
 • Prije postupka upisa obavezno je ispuniti i potpisati Prijavu za upis i Upitnik za roditelje (dostupno u vrtiću, na web stranici vrtića ili ispod objave) i priložiti uz ostalu dokumentaciju na upisu

3. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

 1. a) Osnovna dokumentacija
 2. Prijavu za upis djeteta za 2024./2025. pedagošku godinu – obrasci dostupni u vrtiću, na web stranici i ispod ove objave
 3. Upitnik za roditelje – obrasci dostupni u vrtiću i na web stranici i ispod ove objave
 4. Preslika rodnog lista za dijete, te za ostalu maloljetnu djecu u obitelji
 5. Uvjerenje o prebivalištu (ili boravištu) roditelja iz MUP-a ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 6. Potvrda o zaposlenosti roditelja – elektronski zapis o radno-pravnom statusu s HZMO za oba roditelja (ne starije od mjesec dana) ili prijevod inozemnog ugovora o radu
 7. Potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i procijepljenosti predškolskog djeteta prije upisa u vrtić

 

 1. b) Prilikom podnošenja Prijave za upis roditelj je dužan priložiti dokumentaciju i dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

Za dijete:

 • preslika rodnog lista
 • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne starije od dva mjeseca od dana podnošenja Prijave
 • dokaz o prebivalištu ili boravištu

Za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata:

 • rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata roditelja

Za dijete zaposlenih roditelja

 • potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)
 • za roditelje zaposlene u inozemstvu: ugovor o radu preveden na hrvatski jezik ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu

Za dijete samohranog roditelja:

 • smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrdu o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam uzdržava dijete

Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)

 • presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

Za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni učenici/studenti:

 • potvrda škole ili fakulteta o statusu redovnog učenika/studenta (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)

Za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece:

 • rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu

Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:

 • rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb

Za dijete roditelja s invaliditetom

 • potvrda da je roditelj upisan u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Za dijete korisnika doplatka za djecu:

 • rješenje ili potvrdu/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu

Za dijete s teškoćama:

 • nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja

Za dijete stranog državljanina:

 • dokaz nadležnog tijela o statusu djeteta

 

 1. Odluka Povjerenstva za upis djece objavit će se javno na oglasnim pločama svih vrtićkih jedinica te na službenoj web stranici vrtića i to kao zbirne liste do 1. lipnja 2024. godine zajedno sa popisom djece koja nisu primljena. Za objavu rezultata upisa djece u programe predškolskog odgoja koristiti će se posebne šifrirane lozinke koje će biti dodijeljene svim podnositeljima zahtjeva.
 2. Prava sudionika u postupku upisa

Na odluku Povjerenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo na prigovor koji mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Prigovori se zaprimaju u tajništvu vrtića DV Bili cvitak ,Žankova glavica 3, Sinj ili putem elektroničke pošte (e-mail adresa će biti oglašena zajedno sa zbirnom listom).

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora s Dječjim vrtićem, a detalji vezani za potpisivanje ugovora bit će naknadno oglašeni na konačnoj upisnoj listi nakon roka za podnošenje prigovora, a najkasnije do 1. srpnja 2024. godine.

 Uprava DV Bili cvitak Sinj

PRIJAVA ZA UPIS 24 -25
UPITNIK ZA RODITELJE 24-25

 

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.