Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Natječaji Bili Cvitak

IZRADA NOVOG RAZVODA CENTRALNOG GRIJANJA SA DJELOMIČNOM REKONSTRUKCIJOM KOTLOVNICE I SA IZMJENOM

RADIJATORA U DV MASLAČAK SINJ EV – 01/2022

NAZIV JAVNOG NARUČITELJA:
Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3, 21230 Sinj
Kontakt: Mirjana Pavić, ravnateljica 099 812 8331
Nina Boko- Barać 021/825-617, fax: 021/825-616
e-pošta: tajnistvo.bilicvitak@gmail.com, nina.bokobarac@gmail.com, Dječji vrtić Bili cvitak Sinj pokreće postupak jednostavne nabave sukladno općem aktu o jednostavnoj nabavi koji je dostupan na web stranici www.bilicvitak.hr. Temeljem čl. 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost nabave radova manja od 500.000 kn bez PDV-a.

1. OPIS PREDMETA NABAVE – CPV: 50720000-8
Izrada novog razvoda centralnog grijanja bez kotlovnice sa izmjenom radijatora Nabava radova izradi novog razvoda centralnog grijanja sa djelomičnom rekonstrukcijom kotlovnice u Dječjem vrtiću Maslačak, K. Branimira 3, 21230 Sinj kako je navedeno u troškovniku/tehničkoj specifikaciji koji čini neodvojivi dio ovog Poziva na dostavu ponuda. Količine predmeta nabave specificirana je u troškovniku/tehničkoj specifikaciji koji su u prilogu ovog Poziva.
1.1. Podatci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi Naručitelj preporuča gospodarskim subjektima da prije podnošenja ponude izvrše uvid na lokaciju isporuke za predmet nabave, jer u protivnom neće imati pravo na kasnije prigovore pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima vezanim uz lokaciju isporuke /montaže/ugradnje opreme, a s tim u vezi niti pravo na izmjenu cijene ponude ili drugu naknadu. Svim gospodarskim subjektima omogućuje se tijekom postupka, do dana otvaranja ponuda obilazak lokacije, uz prethodni dogovor s kontakt osobom: Ravnateljica: Mirjana Pavić,
kontakt: 099 812 8331

2. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 180.000,00 kn bez PDV-a

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: EV 01/2022

4. POČETAK POSTUPKA NABAVE:
Dan objave poziva i slanja poziva na adrese najmanje 3 gospodarska subjekta 15.lipnja 2022.g

5. MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA/ RADOVA:
DV Maslačak, K. Branimira 3, 21230 Sinj

6. ROK IZVRŠENJA:
Ugovaratelj se obvezuje dobaviti, isporučiti, montirati/ugraditi opremu u skladu s troškovnikom i ponuđenim tehničkim specifikacijama i projektno-tehničkoj dokumentaciji, najkasnije u roku 15 dana od obostranog potpisivanja Ugovora. U navedenom roku Ugovaratelj je dužan izvesti radove, te isporučiti i ugraditi/montirati opremu do njene pune funkcionalnosti na lokaciji: DV Maslačak, K. Branimira 3, Sinj. Završetkom isporuke robe smatra se dan kada su ugovorne strane potpisale Zapisnik o primopredaji , kojim se utvrđuje da je predmet nabave uredno izvršen, te da količinom i kvalitetom odgovara tehničkim specifikacijama iz dokumentacije o nabavi . Nakon što stručni nadzor pismeno utvrdi da je oprema ugrađena/montirana u skladu s projektom i pravilima struke izabrani ponuditelj sačinit će Zapisnik o primopredaji potpisuju predstavnik Naručitelja, stručni nadzor i Ugovaratelj. Ugovaratelj je obvezan, ukoliko nije ranije, prilikom primopredaje dostaviti Naručitelju: ateste, certifikate i jamstvene listove proizvođača ugrađene opreme (uređaja), komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku (upute za rukovanje, instaliranje i servisiranje); popis ovlaštenih servisera za opremu (uređaje), ostale dokumente sukladno važećim propisima. Zapisnik sadrži osobito sljedeće podatke: – jesu li su radovi izvedeni prema Ugovoru, propisima i pravilima struke; – odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti; – konstataciju o primopredaji dokaza o kvaliteti materijala, opreme i radova ; – konačan iznos koji Ugovaratelj može ispostaviti; – podatak je li oprema isporuče u ugovorenom roku, a ako nije za koliko je rok prekoračen; – podatke o potraživanjima Naručitelja vezano za ugovornu kaznu i/ili naknadi štete; – datum isporuke opreme i datum primopredaje.

7. ROK, NAČIN i UVJETI PLAĆANJA:
Isplatom na račun odabranog ponuditelja u roku od 30 dana od zaprimanja ovjerenog računa.

8. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU
8.1. Obrazac izjave o nekažnjavanju, nalazi se u Prilogu II ovog poziva
8.2. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti
Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski , obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.
8.3. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje Za potrebe dokazivanja okolnosti nepostojanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.

9. OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE
Svi traženi dokazi o sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Nakon otvaranja ponuda ovlašteni predstavnici mogu prije donošenja odluke zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Pri izradi ponuda, ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda.
9.1. PONUDA MORA SADRŽAVATI:
1. Sadržaj ponude – popis svih sastavnih dijelova ili priloga ponude
2. Točan naziv i adresu ponuditelja,
3. Uredno ispunjenu ponudbenu dokumentaciju naručitelja s jediničnim cijenama u kunama:
• Ponudbeni list, u cijelosti ispunjen i potpisan
• Troškovnik, u cijelosti ispunjen i potpisan
4. Potvrda porezne uprave ili jednakovrijedni dokument ne stariji od 30 dana
5. Presliku rješenja o upisu u sudski registar ili drugi odgovarajući registar ne stariji od 3 mjeseca
6. Izjavu o nekažnjavanju iz Priloga II.
7. Referentnu listu – popis istih ili sličnih izvršenih radova u posljednje dvije godine

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena od dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pri izradi ponude, ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva za dostavu ponuda. Stranice ponude označavaju se rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ili ukupan broj stranice kroz broj stranice, a predaje se u izvorniku u pisanom obliku. Piše se neizbrisivom tintom.

10. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponude moraju biti zaprimljene do 24. lipnja 2022. godine do 12:00 sati na adresu Dječji vrtić „Bili cvitak“, Žankova glavica 3, 21230 Sinj. (bez obzira na način slanja) Ponuditelj će ponudu dostaviti u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja.

Dječji vrtić „Bili cvitak“
Žankova glavica 3, 21230 Sinj

Izrada novog razvoda centralnog grijanja sa djelomičnom rekonstrukcijom kotlovnice i izmjenom radijatora u DV Maslačak

Evidencijski broj nabave: EV 01/2022
„NE OTVARAJ“
– na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice:

Naziv, adresa ponuditelja

Nije dopušteno dostavljanje ponuda elektroničkim putem.

Cijena ponude mora biti izražena u kunama a piše se brojkama, u cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Cijene u ponudi upisuju se u obrazac Prilog 1. Ponudbeni list i obrazac Prilog 2. Troškovnik Jedinične cijene istaknute u Troškovniku nepromjenjive su za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Troškovniku na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis PDV-a ostavlja se prazno.
Ponuda i kompletna dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku. Ukoliko se dostavljaju dokumenti koji nisu na hrvatskom jeziku, isti moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

11. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:
Najpovoljnija ponuda je ponuda koja sadrži najnižu cijenu i koja ispunjava sve uvjete iz poziva za dostavu ponuda.

12. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Ugovaratelj se obvezuje ishoditi i predati Naručitelju, najkasnije u roku od deset dana od dana obostranog potpisa Ugovora, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12 i 82/17), za slučaj povrede ugovornih obveza u visini od 10% (slovima: deset posto) ugovorene cijene bez PDV-a. Po urednom ispunjenju ugovornih obveza, ukoliko ne nastupe okolnosti za aktiviranje jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Naručitelj se obvezuje vratiti Ugovaratelju bjanko zadužnicu ili novčani polog nakon uspješno obavljene primopredaje i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

13. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda neće biti javno i izvršit će ga ovlašteni predstavnici naručitelja za pripremu i provođenje postupaka jednostavne nabave. Ponude će se otvarati prema redoslijedu zaprimanja na Dječji vrtić (iste će se označiti rednim brojevima sukladno redoslijedu zaprimanja). Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio. Naručitelj DV “Bili cvitak“ će o postupku otvaranja ponuda sačiniti Zapisnik o otvaranju ponuda.

14. PRAVO ODBIJANJA PONUDA
Na osnovi rezultata otvaranja, pregleda i ocjene ponuda Naručitelj će odbiti ponude sukladno odredbama čl. 24. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. Dječji vrtić „Bili cvitak“ Sinj zadržava pravo poništiti ovaj postupak u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez obaveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima. Isključuje se mogućnost ulaganja žalbe, kako na sadržaj ovog poziva na dostavu ponuda, tako i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

15. NAČIN PRIOPĆAVANJA ODABIRA
Obavijest o odabiru ili poništenju postupka Naručitelj će donijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način. Na Obavijest o odabiru ili poništenju nije dopuštena žalba.

Ravnateljica: Mirjana Pavić, prof. _______________

Prilog I: Ponudbeni list
Prilog II: Obrazac izjave o nekažnjavanju
Prilog III: Troškovnik

DOKUMENT

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.