POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Nabava radova adaptacije zgrade dječjeg vrtića

1. OPĆI PODATCI O NARUČITELJU
Naziv: Dječji vrtić „Bili cvitak“
Sjedište i adresa: Žankova glavica 3, 21230 Sinj
OIB: 27203686262
IBAN: HR 3124020061100597360
Telefon: 021 825 617 ; Fax: 021 825 616
Internetska adresa: http://www.bilicvitak.hr
Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica, Mirjana Pavić

2. OPIS PREDMETA NABAVE
Nabava radova adaptacije prostora Alkarić kako je navedeno u troškovniku koji čini neodvojivi dio ovog Poziva na dostavu ponuda. Količine određene u troškovniku su okvirne te će se obračun izvršiti prema stvarno izvedenim količinama.
45262700-8 Adaptacija zgrada

3. PROCJENA VRIJEDNOSTI NABAVE
– 369.600,00 kuna (bez PDV-a).

4. ROK i MJESTO IZVRŠENJA
Rok trajanja ugovora: 2 mjeseca
Početak građevinskih radova je po potpisu ugovora odnosno uvođenju u posao koje će se obaviti u roku od 1. srpnja 2022.g , a rok dovršetka građevinskih radova je najkasnije do 1. kolovoza 2022.g.
Pod završetkom ugovorenih radova smatra se datum naveden u zapisniku uspješno obavljenog primopredajnog zapisnika.
Mjesto izvršenja: DV Alkarić, Brnaze 5

5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
– Najniža cijena

6. ISKLJUČENJA I DOKAZI SPOSOBNOSTI
– Izjava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedenih sposobnosti.
– Izjava o nekažnjavanju kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje sukladno članku 251. ZJN 2016 (obrazac u privitku)
– Potvrda porezne uprave kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje odnosno da su ispunjene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
– Gospodarski subjekt mora dokazati da je uredno izvršio najmanje jedne (1) radove koji su isti ili slični predmetu nabave, čiji iznos ili zbrojeni iznos mora iznositi minimalno 300.000,00 kn (bez PDV-a) (obrazac u privitku)
Svi dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

6. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda ponuditelja treba obuhvaćati:
1. PONUDBENI LIST (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
2. ISPUNJENI TROŠKOVNIK
3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU SPOSOBNOSTI PONUDITELJA IZ TOČKE 6.
4. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

7. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 8 dana od 07.6.2022. do 14.6.2022. u 12,00 sati.
Otvaranje ponuda nije javno.

8. NAČINI DOSTAVLJANJA PONUDA
Ponude se dostavljaju osobno ili poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici.

Ponude se šalju na adresu Naručitelja s naznakom naziva predmeta nabave i evidencijskim brojem. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

9. OSTALO
Rok valjanosti ponude: 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda

Rok, način i uvjeti plaćanja: Izvedeni radovi plaćaju se temeljem ispostavljenih računa/privremenih situacija koji moraju odgovarati jediničnim cijenama iz Troškovnika i prema stvarno izvedenim količinama. Plaćanje izvedenih radova izvršit će se na poslovni račun odabranog ponuditelja na temelju ovjerenih situacija izvođača u roku od 30 dana od zaprimanja. Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove koje će izvesti podugovaratelj, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. Maksimalni iznos koji se može isplatiti temeljem ovjerenih mjesečnih situacija je 90% ukupno ugovorenog iznosa. Deset posto (10%) od ukupno ugovorenog iznosa platit će se po obračunu izvršenih radova a nakon uspješne primopredaje radova. Račun se dostavlja isključivo u obliku e – računa sa adresom naručitelja.

Cijena ponude: U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi (uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje) i popusti. Jedinične cijene istaknute u Troškovniku nepromjenjive su za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelji u sklopu ponude moraju dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice u apsolutnom iznosu od 10.000,00 HRK koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“, broj: 115/2012 i 82/2017), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) ili uplatiti novčani polog na račun Naručitelja.
Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od trajanja valjanosti ponude i ponuditelj predajom ponude jamči navedenu valjanosti jamstva.

Jamstvo za dobro izvršenje ugovora
Odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti Naručitelju u roku 14 dana potpisa Ugovora (potpisanog od svih ugovornih strana), a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% ugovorene cijene bez poreza na dodanu vrijednost u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“, broj: 115/2012 i 82/2017), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) ili uplatiti novčani polog na račun Naručitelja. Naručitelj nije dužan odabrati niti jednu od zaprimljenih ponuda ukoliko za to postoje razlozi.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru iznosi 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

10. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda neće biti javno i izvršiti će ga ovlašteni predstavnici naručitelja za pripremu i provođenje postupaka javne nabave.
Ponude će se otvarati prema redosljedu zaprimanja na Dječji vrtić (iste će se označiti rednim brojevima sukladno redosljedu zaprimanja).
Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio. DV Bili Cvitak će u postupku otvaranja ponuda sačiniti Zapisnik o otvaranju ponuda.

11. PRAVO ODBIJANJA PONUDA
Na osnovi rezultata otvaranja, pregleda i ocjene ponuda Naručitelj će odbiti ponude sukladno odredbama čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave jednostavne vrijednosti.
Dječji vrtić Bili cvitak Sinj zadržava pravo poništiti ovaj postupak u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez obaveza i naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.
Isključuje se mogućnost ulaganja žalbe kako na sadržaj ovog Poziva na dostavu ponuda, tako i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

12. NAČIN PRIOPĆAVNJA ODABIRA
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će objaviti na svojoj web stranici u roku od 8 dana od
dana isteka roka za dostavu ponuda. Objava ima učinak dostave Odluke.

Ravnateljica: Mirjana Pavić
Prilog I. Ponudbeni list
Prilog II. Troškovnik
Prilog III. Obrazac izjave o nekažnjavanju
Prilog IV. Obrazac popisa izvršenih radova

DOKUMENT

TROŠKOVNIK

OBAVIJEST O ODABIRU

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.