Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

Žankova glavica 3, 21230 Sinj

Klasa: 112-01/21-01/191

Ur.broj:2175-09-21-01-1

Sinj, 29. prosinca 2021.g

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93,29/97,47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj, Upravno vijeće na svojoj 4. sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba :

 • koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika
 • koja ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj/ica će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili  presliku sljedeće dokumentacije:

 • životopis s opisom dosadašnjeg rada
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN133/97 i 4/98)
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13,98/19) ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
 1. a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
 2. b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak(čl.25.st.4.)
 3. c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta (čl.25.st.9. i 10.)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidat/kinja koji bude izabran, obvezan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji prema posebnim propisima mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102.  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21),  čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata( NN 33/92,77/92,27/93,58/93, 2/94,76/94, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,98/19), čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN84/21)  i  čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN157/13, 152/14,39/18 i 32/20) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21),  je: poveznica (kliknite ovdje)

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) je: poveznica (kliknite ovdje)

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave natječaja 29. prosinca 2021.g – 10. siječnja 2022.g  s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“ , na adresu: Dječji vrtić  Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3, 21230 Sinj.

Nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

v.r.Sandra Kovač – Levantin

 

Word dokument

 

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.